Miesto konania: Hotel S.O.G., Jesenského č. 32, 911 01 Trenčín
Termín školenia rok 2022: pripravujeme február - marec
Prezencia:  06.45 h, začiatok školenia o 07.00 h

Predmet školenia
Technické normy a predpisy pre získanie vedomostí na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. vrátane zdravotnej prípravy na poskytnutie prvej pomoci pri úzaroch.

Potrebné doklady na školenie

  • vyplnenú prihlášku na požadovaný paragraf školenia
  • k prihláške doložiť lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na predpísanom tlačive - kópiu (originál Vám zostáva)
  • doložiť fotokópie dokladov o ukončenom elektrotechnickom vzdelaní (výučný list, maturitne vysvedčenie, diplom) podrobnejšie informácie ohľadom rozsahu, praxe, atď. Vám zašlem mailom

Účastnícky poplatok za školenie je 189€ za osobu vrátane DPH, cena bez DPH 157,50€
V tejto cene sú zahrnuté náklady na školenie, miestnosť, občerstvenie, obed a odborná literatúra od Ing. Jána Meravého, ktorú dostanú účastníci školenia podľa paragrafu školenia a rozsahu.

Úhradu je možné uskutočniť (po dohode) v mieste konania školenia, alebo vopred na náš účet.

Účet: SLSP IBAN SK0909000000000041747477
Variabilný symbol: 202105
Konštantný symbol: 308

Do správy pre prijímateľa uveďte prosím Vaše meno, priezvisko, alebo názov firmy. Príslušný daňový doklad Vám vydáme.