Miesto konania: Hotel S.O.G., Jesenského č. 32, 911 01 Trenčín
Termíny školení na rok 2024: 10.5.2024, 24.5.2024 
Prezencia: 07.45 h, začiatok školenia o 08.00 h

Predmet školenia
Zmeny vo všetkých technických a právnych predpisoch a zaistenie BOZP pri práci na elektrických zariadeniach, aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na elektrických zariadeniach podľa platných nových predpisov.

Potrebné doklady na školenie

  • vyplnenú prihlášku na AOP - originál
  • originál + fotokópiu pôvodného osvedčenia
  • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu (k nahliadnutiu)

Účastnícky poplatok za školenie je 60€ za osobu vrátane DPH, cena bez DPH 50€
V tejto cene sú zahrnuté náklady na školenie, miestnosť, obed, občerstvenie a odborná literatúra od Ing. Jána Meravého. 
Aktualizačnú odbornú prípravu budeme vykonávať minimálne 1x mesačne, ak sa prihlási požadovaný počet učastníkov.

Úhradu je možné uskutočniť (po dohode) v mieste konania školenia, alebo vopred na náš účet.

Účet: SLSP IBAN SK0909000000000041747477
Variabilný symbol: 202402
Konštantný symbol: 308

Do správy pre prijímateľa uveďte prosím Vaše meno, priezvisko, alebo názov firmy. Príslušný daňový doklad Vám vydáme.


Miesto konania: Hotel S.O.G., Jesenského č. 32, 911 01 Trenčín
Termín školenia rok 2024: v I. polroku 2024 školenie nebudeme organizovať
Prezencia:  06.45 h, začiatok školenia o 07.00 h

Predmet školenia
Technické normy a predpisy pre získanie vedomostí na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. vrátane zdravotnej prípravy na poskytnutie prvej pomoci pri úzaroch.

Potrebné doklady na školenie

  • vyplnenú prihlášku na požadovaný paragraf školenia
  • k prihláške doložiť lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na predpísanom tlačive - kópiu (originál Vám zostáva)
  • doložiť fotokópie dokladov o ukončenom elektrotechnickom vzdelaní (výučný list, maturitne vysvedčenie, diplom) podrobnejšie informácie ohľadom rozsahu, praxe, atď. Vám zašlem mailom

Účastnícky poplatok za školenie je 189€ za osobu vrátane DPH, cena bez DPH 157,50€
V tejto cene sú zahrnuté náklady na školenie, miestnosť, občerstvenie, obed a odborná literatúra od Ing. Jána Meravého, ktorú dostanú účastníci školenia podľa paragrafu školenia a rozsahu.

Úhradu je možné uskutočniť (po dohode) v mieste konania školenia, alebo vopred na náš účet.

Účet: SLSP IBAN SK0909000000000041747477
Variabilný symbol: 202304
Konštantný symbol: 308

Do správy pre prijímateľa uveďte prosím Vaše meno, priezvisko, alebo názov firmy. Príslušný daňový doklad Vám vydáme.