Miesto konania: Kultúrne stredisko Dlhé Hony, Trenčín
Termín školenia rok 2020: 28.4.2020
Prezencia: 07.45 h

Predmet školenia
Zmeny vo všetkých technických a právnych predpisoch a zaistenie BOZP pri práci na elektrických zariadeniach, aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na elektrických zariadeniach podľa platných nových predpisov.

Potrebné doklady na školenie

  • vyplnenú prihlášku na AOP - originál
  • originál + fotokópiu pôvodného osvedčenia
  • lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu (k nahliadnutiu)

Účastnícky poplatok za školenie je 50€ (za osobu vrátane DPH)
V tejto cene sú zahrnuté náklady na školenie, miestnosť, obed, občerstvenie a odborná literatúra od Ing. Jána Meravého. 
Aktualizačnú odbornú prípravu budeme vykonávať minimálne 1x mesačne, ak sa prihlási požadovaný počet učastníkov.

Úhradu je možné uskutočniť (po dohode) v mieste konania školenia, alebo vopred na náš účet.

Účet: SLSP IBAN SK0909000000000041747477
Variabilný symbol: 202004
Konštantný symbol: 308

Do správy pre prijímateľa uveďte prosím Vaše meno, priezvisko, alebo názov firmy. Príslušný daňový doklad Vám vydáme.


Miesto konania: Kultúrne stredisko Dlhé Hony, Trenčín
Termín školenia: 2.3. - 6.3.2020
Prezencia: 06.45 h 

Predmet školenia
Technické normy a predpisy pre získanie vedomostí na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. vrátane zdravotnej prípravy na poskytnutie prvej pomoci pri úzaroch.

Potrebné doklady na školenie

  • vyplnenú prihlášku na požadovaný paragraf školenia
  • k prihláške doložiť lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na predpísanom tlačive - kópiu (originál Vám zostáva)
  • doložiť fotokópie dokladov o ukončenom elektrotechnickom vzdelaní (výučný list, maturitne vysvedčenie, diplom) podrobnejšie informácie ohľadom rozsahu, praxe, atď. Vám zašlem mailom

Účastnícky poplatok za školenie je 158€ (za osobu vrátane DPH)
V tejto cene sú zahrnuté náklady na školenie, miestnosť, občerstvenie, obed a odborná literatúra od Ing. Jána Meravého, ktorú dostanú účastníci školenia podľa paragrafu školenia a rozsahu.

Úhradu je možné uskutočniť (po dohode) v mieste konania školenia, alebo vopred na náš účet.

Účet: SLSP IBAN SK0909000000000041747477
Variabilný symbol: 202003
Konštantný symbol: 308

Do správy pre prijímateľa uveďte prosím Vaše meno, priezvisko, alebo názov firmy. Príslušný daňový doklad Vám vydáme.