vykonavanie revizie
Pripravujeme aktualizované vydanie - bližšie info zverejníme v decembri.

Autori v tejto knižke radia, ako postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní. Ukazujú ako si vytvoriť vlastný pracovný postup na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení, ktorý je povinnosťou pre každého revízneho technika podľa rozsahu jemu vydaného osvedčenia. K tomu predkladajú možné vzory písomných správ,

ako postupovať pri odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrických zariadení, pri revízii elektrických spotrebičov a pod. Autori sú revízny technici a v tejto knižke zhrnuli svoje bohaté poznatky z viac ako 40 ročnej praxe. Knižka je určená hlavne pre revíznych technikov, ale dobre poslúži aj pre elektroinštalatérov vykonávajúcich revízie elektrických spotrebičov v prevádzke, projektantov, energetikov, ako aj pre širokú verejnosť.

späť...